FB

שירותי החברה 1

Feb 28, 2021FPI

FPI Icon

תכנון וניהול הנכסים
הקצאת נכסים רחבה ומותאמת למאפייני הסיכון האישיים, טעמי ההשקעה השונים, היכולת הכלכלית וכן היעדים השונים של הלקוח על פני ציר הזמן. בתכנון אנו מתייחסים לכל אחד מהצמתים המרכזיים בחיי הלקוח ומקצים ביצוע תכנוני מס עבור המשאבים הדרושים מבעוד מועד.

ניהול סיכונים
מיפוי החשיפות והסיכונים הקיימים ללקוח ומשפחתו במהלך החיים, הקטנת הסיכונים, גידורם או מניעתם.

תכנון הפרישה
התאמת ההכנסה העתידית ליום שלאחר הפרישה ולרמת החיים אליה התרגלת. ביצוע תכנוני מס – בכדי למצות ממרכיבי הנכסים השונים של המשפחה, לרבות תכנון ירושה והעברת עושר בין – דורית, שמירה על ההון המשפחתי וחלוקתו לדורות הבאים בצורה מושכלת.

ניהול תזרימי מזומנים
בניית תכנית תזרים מותאמת ללקוח תוך ניהול ההתחייבויות הקיימות והעתידיות של משק הבית והתאמתן לזרם ההכנסות ולתכנון הנכסים.

הגדלת גופן
ניגודיות