FB

תנאי שימוש באתר

עודכן לאחרונה ביום ה- 07/07/2021

1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.fpi.org.il (“האתר”), הבית שלכם בכל הקשור למידע ולשירותים פיננסים שונים, לרבות תכנון פיננסי. האתר מופעל על ידי חברת אף.פי.איי טכנולוגיות סוכנות לביטוח פנסיוני בע״מ, ח.פ. 515218741 (להלן: “החברה”). בכל מקום בו מצוין ‘האתר’ או ‘החברה’ הכוונה היא גם לצוות האתר, עובדיו, מנהליו, בעליו, לחברה ולכל צד קשור על פי העניין.
2. השימוש באתר, בתכניו והשירותים המוצעים בו כפופים להסכמתך לתנאי שימוש אלה ולתנאי מדיניות הפרטיות והוראות הדין. תנאי שימוש אלה, בצירוף מדיניות הפרטיות מהווים יחדיו הסכם מחייב בין החברה, לבינך (“את/ה” ו/או “המשתמש”) ביחס לשימוש שתעשה בהם (“ההסכם”) ועל כן עליך לקרוא אותם בעיון, שכן השימוש בהם מעידה על הסכמתך לקבלת כל תנאי ההסכם.
3. החברה עושה את מירב המאמצים ומשקיעה משאבים ניכרים בהפעלתו התקינה של האתר ועל כן אם נתקלת בבעיה כלשהי, בטעות או בשגיאה או אם יש לך שאלה או הערה, אנא צור קשר עם החברה באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדוא”ל: support@fpi.org.il
4. ההסכם מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הוראותיו מתייחסות, כמובן, גם לכל מי שאינו מגדיר עצמו כך. החברה רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בהסכם ו/או בחלקו, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי מהותי בתנאי ההסכם יפורסם ויחייב את המשתמש מרגע פרסומו. מבלי לגרוע מהאמור, מומלץ למשתמש לעיין באופן תקופתי בהוראות ההסכם. במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם זה לבין הוראות הדין, יגברו הוראות ההסכם, אולם אם דין כלשהו אינו מאפשר התניה על הוראותיו, יקראו הוראות ההסכם כך שיעלו בקנה אחד עם הוראות הדין ובמידת האפשר לפי הכוונה המקורית של הוראות ההסכם.
5. האתר הוא אתר אינפורמטיבי בנושאים פיננסים שונים. האתר מכיל מידע רב בתחום ומאפשר למשתמשים בו לקבל מידע בתחום. הנהלת החברה מציעה למשתמשים את האתר, תכניו ושירותיו כפי שהם – AS IS”” והיא אינה מתחייבת בכל התחייבות שהיא ביחס אליהם, היא אינה מתחייבת כי אלו יהיו מדויקים, נכונים, כשרים או יעמדו בתקנים כלשהם.
6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי חלק משירותי ו/או תכני האתר יהיו זמינים בתשלום ו/או רק למשתמשים רשומים בלבד.
7. החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, בכל עת וללא הודעה מראש, באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר מראש על כל טענה או תביעה כנגד החברה בדבר הפסקת פעילות האתר.

 

קניין רוחני

הקניין הרוחני באתר, בתכניו ובשירותיו (לרבות עיצובים, תמונות, סמלילים, מלל וכל סימן מסחר או תוכן שיש בו זכות יוצרים מסוג כלשהו) נמצא בבעלות החברה או בבעלות צדדים שלישיים. השימוש באתר, לרבות הגישה לתכניו, לא מקנה למשתמש כל זכות בקניין הרוחני שקשור בהם. שימוש בקניין הרוחני שמצוי באתר אסור לחלוטין, אלא לאחר קבלת אישור מפורש בכתב מהאתר.

 

השימוש באתר

1. חל איסור חמור לעשות באתר פעולות שעומדות בניגוד לדין או לתקנת הציבור.

2. על מנת לעשות שימוש בחלק מהשירותים והתכנים המוצעים באתר, על המשתמש להירשם באתר ולשם כך המשתמש מתחייבת למסור פרטים נכונים, מלאים ועדכניים. המשתמש לא יתחזה לאחר או יספק מידע חלקי, שגוי או שקרי.

3. המשתמש באתר מתחייב שלא לבצע מי מהפעילויות הבאות או דומות להן:
• להפעיל יישום או אמצעי כלשהו המאפשר סריקה, חיפוש, העתקה, קידוד, כריית מידע, תרגום או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. האמור בסעיף זה חל גם על פעולות שמיועדות לאסוף מידע ונתונים על משתמשי האתר.
• ליצור בדרך כלשהי מאגר או אוסף של תכנים מהאתר שלא מיועדים לשימוש אישי וישיר של המשתמש בהיקף סביר.
• להתערב בדרך כלשהי בכתובת ה-URL של עמודים באתר להם אין באופן רגיל גישה ישירה על מנת לאפשר, לעכב או למנוע גישה כזו. הדבר אמור בפרט ביחס לתכנים או שירותים אשר הגישה אליהם כרוכה בתשלום.
• לשנות או להתערב בקשר בין האתר לשרתים או לפלטפורמות המארחות אותו.
• לשנות או להעתיק בדרך כלשהי את קוד האתר, את עיצובו, את שירותיו או את התכנים המופיעים בו שלא בהתאם לתנאי שימוש זה או להרשאה מראש ובכתב מהחברה.
• לבצע פעולה המהווה עבירה על פי דין או כזו שמנוגדת לתקנת הציבור לרבות פרסום תוכן הפוגע בזכות יוצרים, בסוד מסחרי, בסימן מסחר, במדגם או בפטנט של מאן דהו.

למען הסר ספק, אין לפרסם, להפיץ, להעתיק, לשנות, למכור, להציג וכיוצא בזה, בין אם באופן מסחרי ובין אם באופן פרטי, כל תוכן ומידע המצוי באתר שלא במסגרת שימוש פרטי סביר לצרכים אישיים ופרטיים בלבד.

• לפרסם במקום כלשהו, במרשתת ובכלל, פרסום כוזב, לא מדויק, משמיץ, משפיל או שיש בו משום לשון הרע כלפי משתמש אחר, צד ג’ כלשהו או החברה.

4. השימוש באתר לא מקנה למשתמש זכויות כלשהן באתר למעט זכות שימוש מוגבלת (בהתאם למגבלות הדין ו/או ההסכם) בחלק מתכניו ו/או שירותיו. הבעלות באתר, בתכניו ושירותיו יוותרו בכל מקרה בבעלות החברה ו/או בבעלות מי מטעמה, לרבות הקנין הרוחני בהם. זכות שימוש בתכנים ובשירותים באתר ושימוש בהם יעשה אלא על פי הקבוע בהסכם ובכפוף לקבלת אישור בכתב מהחברה.

5. על אדם הנתקל בפעילות אסורה באתר על פי תנאי שימוש זה או על פי חוקי מדינת ישראל להודיע על כך מיד לחברה על יד פנייה לכתובת הדוא”ל: support@fpi.org.il או באמצעות טופס ‘צור קשר’ שבאתר. צוות החברה רשאי למנוע מאדם מלעשות שימוש באתר (לרבות ביטול או מניעת עסקה עם החברה) בין אם ביצע פעולה אסורה כאמור לעיל ובין אם לאו והכל על פי שיקול הדעת הבלעדי של החברה.

6. צוות האתר עושה מאמצים בכדי להבטיח שהשימוש באתר יעשה בצורה שלמה ללא הפרעות, תקלות או דליפת מידע. בין היתר אנו נוקטים צעדים להבטיח שהאתר נקי מווירוסים, נוזקות, רוגלות, מאובטח מפני פריצה וגניבת מידע וכיוצא בזה. עם זאת האתר לא יהיה אחראי ולא תשמע כל תביעה לפיצוי או לנשיאה בנזק שיגרם למשתמש באתר או לאדם כלשהו כתוצאה מגורמים אלו.

7. החברה עושה מאמצים על מנת להבטיח שהאתר, התכנים והשירותים בו יהיו זמינים בכל עת. עם זאת, לא ניתן להתחייב שהאתר יהיה זמין בכל זמן. סביר כי יהיו זמנים בהם פעילות וזמינות האתר תוגבל, בין בשל תקלה או אירוע שאינם תלויים בחברה ובין בשל פעולת תחזוקה מתוכננת, למשל. החברה אינה ולא תהא אחראית ולא תשמע כל תביעה לפיצוי או לנשיאה בנזק שיגרם למשתמש באתר או לאדם כלשהו כתוצאה מהשבתה חלקית או מלאה של האתר או עקב אי זמינות של תכנים ו/או שירותים הנכללים בו.

8. השימוש באתר הוא באחריות המשתמש בלבד. החברה עושה מאמץ על מנת לוודא כי התוכן המצוי באתר נכון, שלם, מעודכן ומדויק. עם זאת יתכנו טעויות והחברה לא תישא באחריות או חבות בגין שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר.

9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תמהיל האתר בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. לא תימסר על כך הודעה מראש למשתמש ולא תשמע כל טענה ביחס לכך.

10. תנאי הסכם זה באים להוסיף על האמור בכל דין. יובהר כי הפרת תנאי ההסכם עלולה להוות עוולה אזרחית או עבירה פלילית.

פרסומות, יישומים, עוגיות וקישורים חיצוניים

מבלי לגרוע בקבוע במדיניות הפרטיות של החברה מובהר בנוסף כי:

1. רישום לאתר מהווה הסכמה של המשתמש לקבלת הודעות פרסומיות ואחרות מהאתר בדוא”ל ובכל אמצעי תקשורת אחר. יובהר כי המשתמש נותן את הסכמתו למשלוח דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 ומסכים שפרטיו ישמרו על ידי החברה.
2. בקשות להסרה מרשימת התפוצה לדיוור ישיר (לרבות הפסקת משלוח דברי פרסומת כאמור) יש לשלוח לאתר דרך לשונית ‘צור קשר’.
3. הסרה מרשימת התפוצה תבוצע תוך 7 ימי עסקים מקבלת הודעת הסרה בכתובת הדוא”ל של האתר.
4. עם כניסתך לאתר, נשלחת ‘עוגייה’ (Cookie) למחשב שלך המזהה את הדפדפן שלך בצורה ייחודית. עוגייה היא קובץ קטן אשר אינו פוגע במחשב או בחוויית הגלישה. החברה משתמשת בעוגיות לצורך תפעול שוטף ובתוך כך על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, בכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
5. על אף שרוב הדפדפנים מאפשרים קבלת עוגיות כברירת מחדל, כל משתמש יכול לשנות את הגדרות הדפדפן כך שידחה את כל העוגיות או שיתריע בזמן שליחת עוגייה. בנוסף, כל עוגייה ניתנת להסרה בקלות גם בדיעבד. השימוש באתר מהווה אישור לקבלת עוגיות כאמור.
6. יתכן שמוצגות באתר פרסומות למוצרים ושירותים שונים המוצעים ע”י גורמים חיצוניים לאתר. לאתר אין כל נגיעה למוצרים ושירותים אלו ומובן שאין באפשרות האתר לעמוד על טיבם ומהותם. אין בפרסומם משום הבעת עמדה, עידוד או המלצה של האתר לגביהם. מוצרים ושירותים אלו וכל הקשור ברכישתם ובשימוש בהם הם באחריות המפרסם בלבד.
7. האתר מכיל קישורים לאתרים חיצוניים (hyperlinks) בין אם כפרסומת ובין אם לאו. החברה לא אחראית לקישורים אלו והם לא נבחנו על ידה (לרבות בדבר תוכנם או אבטחתם). באחריות המשתמש לוודא את כתובת ה-URL של כל קישור לאתר חיצוני. שימוש באתרים חיצוניים (לרבות מסירת מידע או ביצוע רכישות בהם) הוא באחריות המשתמש בלבד.

שונות
1. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, בעליה וכל גורם מטעמם או צד ג’ בגין נזק, הוצאה, הפסד או אבדן רווח שיגרמו להם עקב הפרת הסכם זה על ידו או על ידי מי מטעמו, כל זאת בנוסף לכל סעד על פי דין. המשתמש מסכים כי התחייבות זו לשיפוי ולפיצוי תחול בין אם האתר או מי מטעמו הם צד לתובענה ובין אם לאו.
2. המשתמש ישלם את סכומי הפיצוי או השיפוי אשר נובעים מהפרת הסכם זה, כאמור לעיל, מיד עם דרישתה הראשונה של החברה או מי מהגורמים לעיל. דרישת תשלום זו תהווה ראיה מכרעת בדבר הצורך בשיפוי ופיצוי באותו עניין.
3. המשתמש פוטר את החברה מכל נזק, אבדן ו/או הפסד שייגרם לה ו/או למי מטעמה (לרבות, אך לא רק ביחס לנזקים ישירים, עקיפים, עונשים, מיוחדים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים וכיוצ”ב) כתוצאה מהשימוש ו/או מאי יכולת להשתמש באתר, שירותיו, מוצריו או תכניו תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. על אף האמור לעיל, היה וערכאה משפטית מוסמכת תמצא את החברה אחראית לנזקים כלשהם שנגרמו למשתמש הקשורים באתר, הרי שמוסכם שאחריותה של החברה תהא מוגבלת ל- 5% מגובה התמורה שקיבלה החברה מהמשתמש עד למועד היווצרות עילת התביעה. המשתמש מאשר כי הוא מבין ומקובלת עליו מגבלה זו בנסיבות העניין וכי החברה לא הייתה מספקת לו גישה לאתר לולא הסכמת המשתמש לכך. המשתמש מסכים בזאת כי כל תביעה או דרישה שתופנה כנגד החברה תוגבל בתקופה של 12 חודשים ממועד היווצרות העילה, ויש לראות בסעיף זה משום הסכם לתקופת התיישנות לפי סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958. הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.
4. הדינים אשר יחולו על תנאי שימוש זה הם דיני מדינת ישראל בלבד.
5. במקרה בו מי מסעיפי ההסכם יימצא כבטל או בלתי חוקי, לא יהיה בכך בכדי להשפיע על שאר חלקי ההסכם.
6. כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד החברה כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת החברה ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיה (בהתאם לתנאי ההסכם ובכלל).
7. כתובת הדואר של החברה היא: המנופים 8, הרצליה. כתובת המשתמש היא כפי שהוזנה אלקטרונית או נמסרה טלפונית לחברה. כל הודעה שתישלח לכתובות אלה בדואר רשום תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני כעבור שבוע מעת שנשלחה.
8. המשתמש והחברה מסכימים לנסות ליישב כל מחלוקת ביניהם בדבר השימוש באתר ובהסכם זה בדין ודברים ישיר, ברוח טובה ונפש חפצה. אם לא יעלה בידי הצדדים לפתור את המחלוקות ביניהם בצורה ישירה תופנה המחלוקת לגישור. המגשר יהיה עו”ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע בהסכמה בין הצדדים. היה ונכשל הליך הגישור יהא זכאי כל צד לקבל סעדיו בערכאות המוסמכות לכך בעיר תל אביב יפו שלהן מוקנית הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה והצדדים מכפיפים את עצמן מרצון לסמכות זו.
9. המשתמש אינו רשאי להמחות ו/או לעביר את זכויותיו בהסכם לצד ג’ ללא הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.
10. כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי הסכם זה תינתן במכתב רשום או שתימסר ביד או בדוא”ל. הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה כעבור חמישה ימי עסקים מזמן מסירתה למשלוח בסניף דואר בישראל; אם נמסרה ביד – בעת מסירתה במשרדיהם של הצדדים האחרים, בשעות העבודה הרגילות כנגד אישור קבלה. אם נשלחה בדוא”ל – עם הופעת ההודעה הנשלחת בתיבת “הדואר היוצא” של השולח ובלבד ואין הודעת “שגיאה” וכי ההודעה נשלחה בשעות העבודה הרגילות (09:00 – 17:00). אם נשלחה לאחר השעה 17:00 יראו בהודעה כאילו נשלחה ונתקבלה ביום שלמחרת (אלא כאמור אם נתקבלה הודעת “שגיאה” ואז יראו בהודעה כאילו לא נתקבלה בידי הצד שכנגד).

ט.ל.ח

הגדלת גופן
ניגודיות