FB
FPI Icon

ניהול תזרימי
מזומנים

FPI Icon

תכנון
הפרישה

FPI Icon

ניהול
סיכונים

FPI Icon

תכנון וניהול
הנכסים

תכנון וניהול הנכסים

הקצאת נכסים רחבה ומותאמת למאפייני הסיכון האישיים, טעמי ההשקעה השונים, היכולת הכלכלית וכן היעדים השונים של הלקוח על פני ציר הזמן. בתכנון אנו מתייחסים לכל אחד מהצמתים המרכזיים בחיי הלקוח ומתכננים עבור המשפחה את המשאבים הדרושים מבעוד מועד.

ניהול סיכונים

מיפוי החשיפות והסיכונים הקיימים ללקוח ומשפחתו במהלך החיים, הקטנת הסיכונים, גידורם או מניעתם.

תכנון הפרישה

התאמת ההכנסה העתידית ליום שלאחר הפרישה ולרמת החיים אליה התרגלת. מיצוי מרכיבי הנכסים השונים של המשפחה, לרבות תכנון ירושה והעברת עושר בין – דורית, שמירה על ההון המשפחתי וחלוקתו לדורות הבאים בצורה מושכלת.

ניהול תזרימי מזומנים

בניית תכנית תזרים מותאמת ללקוח תוך ניהול ההתחייבויות הקיימות והעתידיות של משק הבית והתאמתן לזרם ההכנסות ולתכנון הנכסים.

FPI Icon

תכנון וניהול הנכסים

הקצאת נכסים רחבה ומותאמת למאפייני הסיכון האישיים, טעמי ההשקעה השונים, היכולת הכלכלית וכן היעדים השונים של הלקוח על פני ציר הזמן. בתכנון אנו מתייחסים לכל אחד מהצמתים המרכזיים בחיי הלקוח ומתכננים עבור המשפחה את המשאבים הדרושים מבעוד מועד.

FPI Icon

ניהול סיכונים

מיפוי החשיפות והסיכונים הקיימים ללקוח ומשפחתו במהלך החיים, הקטנת הסיכונים, גידורם או מניעתם.

FPI Icon

תכנון הפרישה

התאמת ההכנסה העתידית ליום שלאחר הפרישה ולרמת החיים אליה התרגלת. מיצוי מרכיבי הנכסים השונים של המשפחה, לרבות תכנון ירושה והעברת עושר בין – דורית, שמירה על ההון המשפחתי וחלוקתו לדורות הבאים בצורה מושכלת.

FPI Icon

ניהול תזרימי מזומנים

בניית תכנית תזרים מותאמת ללקוח תוך ניהול ההתחייבויות הקיימות והעתידיות של משק הבית והתאמתן לזרם ההכנסות ולתכנון הנכסים.

הגדלת גופן
ניגודיות