FB
FPI Icon

יציאה לפרישה
בכבוד

FPI Icon

מקסום תזרימי
המזומנים

FPI Icon

הגעה ליעדי
החיים

FPI Icon

תכנון וניהול
הנכסים

תכנון וניהול הנכסים

כל אדם רוצה שבכל נקודת זמן בחייו יהיו לו את המשאבים המתאימים שיאפשרו לו להשיג את הדברים שירצה. עם זאת, המציאות מלמדת אותנו כי רצונות לחוד ויכולות לחוד. הכנסת מתכנן פיננסי מומחה לתוך מעגל החיים משנה מציאות זו ומאפשרת הגדלה משמעותית של הסיכויים להגעה לכל אחת ממטרות אלו.

הגעה ליעדי החיים

הפחתת מרכיבי אי – הוודאות לגבי העתיד, באמצעות ניהול סיכונים מושכל המחשב את כל המשתנים בהם פועל התא המשפחתי. ניהול הסיכונים כולל תכנון ההגנות בשלושה תחומים עיקריים – הגנות פיננסיות על צבירת הנכסים, הגנות על הכנסות המשפחה וכן הגנות על קטסטרופות בריאותיות או פגיעה מהותית ברכוש המשפחה.

מקסום תזרימי המזומנים

תכנון נכון ובנייה מושכלת של תזרימי המזומנים העתידיים של משק הבית, באמצעות צמצום עלויות מחד והקצאת נכסים נכונה מאידך. ייעוד כספים ומוצרים למטרות ספציפיות יאפשרו למשק הבית ליהנות מזרם ודאי ורב יותר של כספים פנויים.

יציאה לפרישה בכבוד

היכולת להקל עד כמה שניתן על המעבר מעבודה לפרישה, קרי צמצום משמעותי עד איפוס פערי ההכנסות ורמת החיים שהורגלו אליהם בני הבית בתקופת העבודה גם בתקופת הפרישה וכמובן השארת רזרבות הוניות מספקות להכנסה רציפה גם במקרים השכיחים של התארכות תוחלת החיים מעבר למצופה.

FPI Icon

תכנון וניהול הנכסים

כל אדם רוצה שבכל נקודת זמן בחייו יהיו לו את המשאבים המתאימים שיאפשרו לו להשיג את הדברים שירצה. עם זאת, המציאות מלמדת אותנו כי רצונות לחוד ויכולות לחוד. הכנסת מתכנן פיננסי מומחה לתוך מעגל החיים משנה מציאות זו ומאפשרת הגדלה משמעותית של הסיכויים להגעה לכל אחת ממטרות אלו.

FPI Icon
הגעה ליעדי החיים

הפחתת מרכיבי אי – הוודאות לגבי העתיד, באמצעות ניהול סיכונים מושכל המחשב את כל המשתנים בהם פועל התא המשפחתי. ניהול הסיכונים כולל תכנון ההגנות בשלושה תחומים עיקריים – הגנות פיננסיות על צבירת הנכסים, הגנות על הכנסות המשפחה וכן הגנות על קטסטרופות בריאותיות או פגיעה מהותית ברכוש המשפחה.

FPI Icon

מקסום תזרימי המזומנים

תכנון נכון ובנייה מושכלת של תזרימי המזומנים העתידיים של משק הבית, באמצעות צמצום עלויות מחד והקצאת נכסים נכונה מאידך. ייעוד כספים ומוצרים למטרות ספציפיות יאפשרו למשק הבית ליהנות מזרם ודאי ורב יותר של כספים פנויים.

FPI Icon

יציאה לפרישה בכבוד

היכולת להקל עד כמה שניתן על המעבר מעבודה לפרישה, קרי צמצום משמעותי עד איפוס פערי ההכנסות ורמת החיים שהורגלו אליהם בני הבית בתקופת העבודה גם בתקופת הפרישה וכמובן השארת רזרבות הוניות מספקות להכנסה רציפה גם במקרים השכיחים של התארכות תוחלת החיים מעבר למצופה.

הגדלת גופן
ניגודיות