FB

מדיניות  פרטיות

עודכנה לאחרונה ב- 07/04/2021

1. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם בין המשתמש לבין החברה, המורכב מתנאי השימוש (בהם ניתן לעיין על ידי הקלקה כאן ומדיניות פרטיות זו.

2. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הוראותיה מתייחסות, כמובן, גם לכל מי שאינו מגדיר עצמו כך.

3. לכל המונחים במדיניות הפרטיות המפורטת להלן תהא הפרשנות שניתנה להם בתנאי השימוש למעט אם יצוין אחרת במפורש במסגרת מדיניות זו להלן.

4. מאחר והחברה מכבדת את פרטיות משתמשיה, החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

5. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמש.

6. פרטיותו של המשתמש ואבטחת המידע של המשתמש מהוות חלק חשוב בפעילות האתר והחברה עושה מאמצים כדי לשמור ולהגן עליהן בהתאם להוראות הדין.

7. עצם השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכך שהפרטים שמסר (שם, שם משפחה, כתובת דוא”ל ומספר טלפון ליצירת קשר), כל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה עקב השימוש באתר, יוחזקו על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם, בין היתר, אך לא רק, למטרות הבאות:
• לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים והתכנים השונים המוצעים באתר;
• לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
• לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
• להתאים את התכנים שיוצגו למשתמש בעת השימוש באתר;
• להתאים למשתמש שירותים ו/או מוצרים בהתאם לפרטים שמסר.
• ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי;
• לצרכים פנימיים, כגון מחקר ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות.

8. שימוש, כאמור לעיל, לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981 ותקנותיו. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

9. המשתמש מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור מידע וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו.

10. החברה תשמור על המידע לפרק זמן שאינו עולה על הנדרש ובכוונתה לשמור עליו באופן ראוי ובטוח בהתאם להוראות הדין.

11. המשתמש יוכל בכל עת לבקש מהחברה למחוק או לתקן מידע אשר מסר וזאת באמצעות פנייה לכתובת הדוא”ל: support@fpi.org.il והחברה תפעל לעשות זאת תוך זמן סביר מקבלת הבקשה.

12. החברה עלולה לאסוף ו/א להפיק נתונים אודות המשתמש והשימוש שהוא עושה באתר באחת או יותר מהדרכים הבאות: (א) מידע שהמשתמש מספק לחברה בעת רישומו באתר, (ב) מידע שהזין המשתמש לצורך יצירת קשר עמו, (ג) נתונים שהחברה אוספת על סמך אופן השימוש שהמשתמש עושה באמצעות האתר, מתי בוצע השימוש, מהיכן בוצע השימוש, באיזה אמצעי דיגיטלי בוצע השימוש (לרבות מחשב ומכשיר סלולארי), כתובת IP ופרטי המכשיר הסלולארי ממנו בוצע השימוש ככל שבוצע באמצעותו, (ד) נתונים סטטיסטיים שאינם מזהים את המשתמש באופן אישי, כמפורט להלן.

13. החברה והשותפים העסקיים שלה משתמשים בטכנולוגיות שונות לאיסוף ואחסון של נתונים סטטיסטיים בזמן שהמשתמש מבקר ו/או משתמש באתר, לרבות באמצעות קובצי Cookie או טכנולוגיות דומות וזאת לצורך תפעולו השוטף והתקין של אתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות נתונים כדי להתאים את אתר להעדפותיו האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע.

14. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. ככל שמשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש כיצד לפעול.

15. החברה עלולה להיעזר מפעם לפעם בצדדים שלישיים, ביניהם חברות פרסום, לצורך הצגת פרסומות באתר ו/או מתן שירותים אחרים. יתכן כי חלק מהפרסומות ו/או השירותים מגיעים משרתים של צדדים שלישיים. יתכן שצדדים אלה אוספים מידע אודות פעילות המשתמש. כמו כן יתכן שצדדים אלה, משתמשים במידע (שאינו כולל מידע אישי, כהגדרתו להלן), על פעילות המשתמש ברשת, בין היתר על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שעשויים לעניין אותו וכל זאת בכפוף למדיניות פרטיות אשר יתכן כי היא שונה ממדיניות הפרטיות של החברה והמפורטת באתריהם של אותם צדדים שלישיים.

16. החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע בהתאם לחוק. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהאתר יהא חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה במידה וייגרם לו נזק, אבדן או הפסד מכל מין וסוג שהוא עקב כך שהמידע האישי שלו דלף עקב חדירה בלתי מורשית כאמור.

17. החברה תמנע מהעברה של נתונים אישיים ו/או כל מידע אחר ביחס למשתמש לצד ג’, אם וככל שאלה שהתקבלו אצלה ללא אישור מפורש של המשתמש. על אף אמור לעיל, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן, החברה רשאית, אך אינה חייבת, להעביר את המידע באופן מלא ו/או חלקי, לפי נסיבות העניין, גם ללא אישור מפורש של המשתמש:
• הפרת מדיניות פרטיות זו ו/או ההסכם ו/או כל דין.
• קיימות הוראות דין המחייבות את החברה להעביר את המידע, באופן מלא או חלקי, לצד ג’ כלשהו.
• במקרה של מחלוקת כלשהי, או כל הליך משפטי או מעין משפטי בין המשתמש לבין החברה.
• במקרה שהחברה סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שבהעברת המידע יש כדי למנוע פגיעה חמורה באחד או יותר מאלה: במשתמש, בחייו, בבריאותו, ברכושו, או כל נזק לצד ג’ כלשהו.
• במקרה שהפעילות הקשורה באתר תעבור לגורם אחר, החברה תהא רשאית לספק את כל המידע שברשותה לגורם שיפעיל את האתר.
18. מובהר, כי החריגים הנ”ל לשמירת הנתונים אינם מטילים על החברה חובה כלשהי לדווח ו/או להעביר מידע למאן דהוא, ולא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בנוגע למסירת ו/או לאי מסירת המידע ו/או לתוצאות מסירה ו/או אי מסירה כאמור.

19. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהסרת כל ספק, מובהר כי בהסכמתו לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו מאשר בזאת המשתמש את הסכמתו לקבל מהחברה ו/או שותפיה העסקיים כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, לרבות באמצעות מסרונים ו/או דואר אלקטרוני (כולל ניוזלטרים ו/או כל פרסום אחר) (להלן: “הדיוור הישיר”). המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב- 1982, כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין קבלת הדיוור הישיר האמור. אם המשתמש מעוניין להפסיק את שירות קבלת הדיוור הישיר עליו לשלוח לחברה דואר אלקטרוני, הכולל סירוב לקבלת הדיוור, לכתובת: המנופים 8 הרצליה.

20. משתמש יקר, פעילויות ושירותים שונים במסגרת האתר עשויים לכלול תנאים נוספים בנוגע לפרטיותך. אלא אם צוין אחרת במפורש בכתב, הרי שהתנאים הנוספים, ככל שיהיו, יחולו בנוסף לאלה הכלולים במדיניות זו.

21. במקרה של סתירה בין הוראות מסמך זה להוראות תנאי השימוש ייגברו הוראות תנאי השימוש.

22. בכל שאלה הקשורה למדיניות פרטיות זו ניתן לפנות לחברה לכתובת הדוא”ל: support@fpi.org.il

ט.ל.ח.

הגדלת גופן
ניגודיות